Visie

Wij geloven

 • Menselijke en christelijke waarden worden op een eigentijdse wijze en op het niveau van het kind in de opvoeding bijgebracht.
 • Onze school respecteert elke filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging van de schoolgemeenschap. We kiezen voor verdraagzaamheid waarbij we onszelf mogen en kunnen blijven.
 • Als katholieke school is geloven een onderdeel van de menselijke waarden.  Zonneburcht kiest voor de katholieke geloofsleer.

Wij leven

 • We kiezen voor een zinvolle invulling van de vrije momenten en lesmomenten en dit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Binnen deze visie maken we een onderscheid tussen de begeleiding van de kinderen van de A- en B-richting.
 • Het soort activiteiten verschilt tussen de A- en B-richting:
  • Voor de A-richting wordt de begeleiding van vrije momenten en lesmomenten gericht op de integratie in het gewoon onderwijs en het gewoon maatschappelijk leven.
  • In de B-richting ligt het accent meer op een aangepaste integratie op school en in de maatschappij.  Het aanbod is meer gericht op het zichzelf ontdekken en aanvaarden, om met deze kennis en deze vaardigheden zijn plaats in de maatschappij te kunnen innemen.
 • Deze activiteiten zijn gericht op:
  • persoonlijke ontwikkeling: stimuleren tot zelfontplooiing, weerbaarheid, creativiteit, zelfredzaamheid, het ontwikkelen van een kritische visie, het leren uiten van een eigen mening, …
  • leren functioneren als persoon in een groep. Activiteiten hierbij zijn divers: samen spelen, samen feesten, samen sporten, samen op uitstap gaan, groep vormen, samen leven, samen discussiëren, samen leren, samen regels en afspraken maken en naleven, respect tonen voor de ander (materiaal, gedachten, godsdienst, …)
 • Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten de schoolmuren doorgaan. Dit kan gaan om een activiteit van 1 dag of meerdere schooldagen. De activiteit wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de oudervereniging en schoolraad. Bij het organiseren, respecteren we steeds de wettelijke bepalingen omtrent de maximumprijs.

Op die manier willen we ervoor zorgen dat onze leerbedreigde kinderen geen leefbedreigde jongeren/volwassenen worden in hun toekomstige leefwereld.

 • We hechten veel belang aan een goede sfeer op school. Vandaar dat enkele activiteiten erop gericht zijn het leven en werken in en rond Zonneburcht aangenaam te maken en te behouden. Wij vormen een open school met een positieve relatie naar ouders, schoolraad, schoolbestuur, parochiegemeenschap en de stad Waregem toe.
 • De school zorgt daarom ook voor de nodige materiële omstandigheden die beantwoorden aan alle wettelijke vereisten. In een mooie en veilige school voelen kinderen zich goed in hun vel waardoor ze ook gemakkelijker vorderingen kunnen maken.
 • In en vanuit onze school wordt op verschillende terreinen gewerkt aan een drempelverlagende uitstraling van het buitengewoon onderwijs. Zo is de kans kleiner dat de drempel een stempel blijft.

Wij leren

 • In onze school kiezen we voor een A-richting en een B-richting.
  • In de A-richting krijgen de leerlingen een leerstofaanbod type 8.
  • In de B-richting is dit een leerstofaanbod type 1.
 • Bij het oriënteren van de leerling in een klas in ofwel de A- ofwel de B-richting is niet het type het belangrijkst, maar houden wij ook rekening met de leerbaarheid, intellectuele en emotionele maturiteit en leeftijd van de kinderen.
 • Door de specifieke omkadering (blio, GOK, IB ASS, kine, logo, ortho, … ) kunnen we individuele problemen, zowel naar de leerinhoud als naar socio-emotionele en (psycho-)motorische problematieken toe, remediëren, wegwerken of bijsturen.
 • De school biedt ook kansen (overlegmomenten met collega’s, navorming, zelfstudie in de bieb of de orthotheek) aan leerkrachten om zich op professioneel vlak verder te ontplooien.

Zonneburcht