Geïntegreerd Onderwijs (GON)

 

Zonneburcht werkt reeds vele jaren samen met scholen van het gewoon onderwijs.
Samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs is een belangrijke stap in de zorg voor de leer- en ontwikkelingsbedreigde kinderen in onze regio.

Geïntegreerd Onderwijs (GON) is één van de vormen van samenwerking die onze school biedt: GON-begeleiding bestaat erin dat we vanuit Zonneburcht kinderen gedurende een bepaalde periode in het gewoon onderwijs begeleiden en ondersteunen.
Vanuit onze deskundigheid, opgebouwd door het werken met kinderen met leermoeilijkheden en kinderen met autisme-spectrum-stoornissen (ASS), bieden we als school twee vormen van GON-begeleiding aan in het gewoon onderwijs:

 • GON-begeleiding voor kinderen vanuit type basisaanbod (voor leerlingen die na minstens negen maanden voltijds onderwijs in Zonneburcht of andere BO-school terugkeren naar het gewoon onderwijs).
 • GON-begeleiding voor kinderen met ASS (type 9).

Wat is het?

GON-begeleiding biedt de mogelijkheid aan kinderen en jongeren met een onderwijskundige zorgvraag om gewoon onderwijs te volgen met extra ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs door een GON-begeleider.

GON-begeleiding vanuit Zonneburcht kan georganiseerd worden in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs en het CLB bespreken de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Met de school voor buitengewoon onderwijs maken ze afspraken over de nodige begeleiding en hoe die zal verlopen. Dat alles leggen ze vast in een verslag.

Voor wie?

Er zijn twee types GON-leerlingen:

 • De leerling volgt het gewone, gemeenschappelijk leerprogramma in een gewone school; aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • Multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek en verslag (leerlingen met ASS).
  • Een gemotiveerd verslag opgesteld door het CLB. In dit verslag worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om het gemeenschappelijk leerprogramma te volgen.
 • De leerling volgt een aangepast, individueel leerprogramma in een gewone school; aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • Een verslag opgemaakt door het CLB voor toegang buitengewoon onderwijs.
  • De gewone school schrijft je kind in en de leerling kan mits redelijke aanpassingen (met GON-begeleiding) studievoortgang maken in het kader van een individueel aangepast leerprogramma.

Wie staat in voor de begeleiding?

In Zonneburcht kiezen we voor een multidisciplinair GON-team : kleuterleidster, leerkrachten lager onderwijs, ergotherapeute, logopedisten en een GON-coördinator. Deze multidisciplinariteit zorgt voor verschillende invalshoeken en een brede kijk. We hechten dan ook veel belang aan onze teamwerking, waar de nadruk ligt op collegiale consultatie (wekelijks).

Wat is de inhoud van de begeleiding?

 • De zorgvragen van het kind, de leerkracht(en) en het zorgteam van de school en het aanbod vanuit de GON-begeleiding dienen op elkaar afgestemd te worden. We vertrekken van de noden en werken dus vraaggestuurd.
 • Daarnaast hanteren we de principes van handelingsgericht werken en leggen we het accent op systeemversterkend werken. Om een GON-begeleiding te doen slagen, geloven we in de kracht van overleg. De GON-begeleidingstijd kan flexibel ingezet worden. De GON-begeleidingstijd gaat niet enkel naar het kindgericht werken maar omvat deze drie luiken:
  • systeemversterkend werken: leerkracht- en schoolteamgericht (vb. tips, aanpassingen, hulpmiddelen).
  • leerlinggericht werken in functie van het functioneren in de klas en het welbevinden op school.
  • overleg met ouders en buitenschoolse instanties.

Hoe aanvragen?

 • Neem contact op met de school en/of het CLB verbonden aan de school waar je kind les volgt

of

 • bij Polfliet Wim, GON-coördinator (wim.polfliet@ko-dewegwijzer.be).